Przejdź do treści
Banner
!SKPJ_baner01
!SKPJ_baner02
Przejdź do stopki

Statut

Treść


Już niedługo publikacja NOWEGO STATUTU SKPJ

STATUT

STOWARZYSZENIA  KATOLICKIEGO

PRZYJAŹŃ JAWORZNICKA

 


STATUT

STOWARZYSZENIA  KATOLICKIEGO

PRZYJAŹŃ JAWORZNICKA

( obowiązywał 1991-2023 )

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa i teren działania.

§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Stowarzyszenie Katolickie PRZYJAŹŃ JAWORZNICKA", nazywane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno.

 

§ 3.

Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno.

 


ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

 

§ 4.

Stowarzyszenie chce ludzi pracujących zachęcić do pracy nad sobą w myśl zasad chrześcijańskich głoszonych przez Kościół rzymsko-katolicki i do udziału w samorządzie dla dobra wszystkich członków naszego miasta oraz zaangażowania w sprawy miasta jak we własne.

 

§ 5.

Działanie Stowarzyszenia przejawia się w zakresie:

a) integracji społeczeństwa miasta Jaworzna w odniesieniu do nowoprzybyłych
i dotychczasowych mieszkańców tego środowiska, dla stworzenia jednolitej społeczności;

b) nawiązania łączności między młodym a starszym pokoleniem, pomoc młodemu pokoleniu w zakresie jego prawidłowego rozwoju, zdobycia zawodu, uzyskanie środków utrzymania;

c) dbałość o wygląd miasta i występowanie z inicjatywami w tym zakresie;

d) dążenie do rozwoju kulturalnego miasta z uwzględnieniem tradycji chrześcijańskiej i katolickiej;

e) samopomocy członków stowarzyszenia.

 

§ 6.

Wymienione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a) organizowanie zebrań ze stworzeniem możliwości wypowiadania się w sprawach publicznych;

b) organizowanie wykładów ze społecznej nauki Kocioła pogłębiających zasady etyczno-moralne członków stowarzyszenia i ich rodzin;

c) dyskusje na tematy wykładowe oraz na tematy aktualne dla miasta i kraju;

d) organizowanie imprez amatorsko - artystycznych , uroczystości kościelnych i narodowych;

e) tworzenie kółek zainteresowań;

f) inicjowanie rozwoju prywatnych sklepów, zakładów rzemieślniczych lub spółek
produkcyjnych czy handlowych;

g) organizowanie nauki rzemiosła dla młodzieży, członków stowarzyszenia oraz innych  kursów zawodowych, a także kursów języków obcych;

h) opieka nad dziećmi członków stowarzyszenia przez zrzeszanie ich w organizacjach młodzieżowych katolickich;

i) udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach urzędowych lub zawodowych;

j) wspieranie moralne członków w chwilach trudnych - chorób, wypadków, itp.

k) organizowanie kasy Stowarzyszenia na pomoc materialną członków w razie nagłej potrzeby;

l) prowadzenie działalności gospodarczej.

 


ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki.

 

§ 7.

Członkiem stowarzyszenia może być każdy katolik, mężczyzna i kobieta o dobrej opinii (czci nieposzlakowanej), który ukończył 18 lat i został przyjęty przez Zarząd ( w tajnym głosowaniu).
Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji, potwierdzonej przez dwóch świadków wprowadzających kandydata.
Zarząd podejmuje w sprawie przyjęcia członka uchwałę zwykłą większością głosów.
Zarząd odmawiając przyjęcia na członka Stowarzyszenia, czyni to bez podania powodów.

 

§ 8.

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do Władz Stowarzyszenia;
b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia.

 

§ 9.

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a) realizowania światopoglądu katolickiego w życiu osobistym i zbiorowym;
b) przestrzegania statutu, stosowania się do uchwał Zarządu Stowarzyszenia i wprowadzania ich w życie;
c) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
d) regularnego płacenia składek członkowskich.

 

§ 10.

Członek występuje ze Stowarzyszenia:

a) dobrowolnie przez zgłoszenie wystąpienia Zarządowi;
b) niedobrowolnie przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu, w przypadku gdy dopuścił się czynu kardynalnego lub działa wbrew duchowi Stowarzyszenia. Jeżeli wykluczony będzie uważał się za pokrzywdzonego ma prawo w przeciągu 15 dni od dnia zawiadomienia go o wykluczeniu odwołać się do Zarządu Stowarzyszenia;
c) niedobrowolnie przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek przez 6 miesięcy. Zarząd jednak ma prawo pozostawić członka w Stowarzyszeniu, jeżeli zwróci się do Zarządu o umorzenie składek lub ich odroczenie w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

 


ROZDZIAŁ IV
Ustrój i władze Stowarzyszenia.

 

§ 11.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenie powołuje opiekuna duchowego, którego zatwierdza Arcybiskup Diecezji w Krakowie.

 

§ 12.

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:

a) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia;
c) ustalenie wytycznych programowych działalności Stowarzyszenia;
d) rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) udzielanie lub odmawianie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
f) uchwalenie statutu oraz jego zmiany;
g) ustalenie składek członkowskich i "wpisowego";
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które ze względu na szczególną wagę wymagają przejawu woli całego Stowarzyszenia.

 

§ 13.

Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z podaniem porządku dziennego obrad co najmniej 14 dni przed zebraniem.

 

§ 14.

Walne Zebranie winno się odbyć co najmniej raz w roku, nie później niż do 31 marca. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na skutek decyzji Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków.

 

§ 15.

Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania wystarczy każda ilość zebranych członków,  jeżeli tylko była zachowana formalność w §13 zastrzeżona. Walne Zebranie podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów, za wyjątkiem Uchwał o zmianie statutu względnie rozwiązaniu Stowarzyszenia,  które wymagają 2/3 głosów.

 

§ 16.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.

 

§ 17.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9 członków. Zarząd ma prawo kooptowania do swego grona członków w ilości nie większej  jak 2/5 wybranych członków Zarządu.

 

§ 18.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Ma prawo kooptowania do swego grona dalszych członków do liczby 5.

 

§ 19.

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną na 2 lata.

 

§ 20.

Prezydium Zarządu konstytuuje się z grona członków w liczbie 5 osób: w tym prezes, dwu wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. Prezes i wiceprezesi wybierani są spośród wybieranych członków Zarządu.

 

§ 21.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.

 

§ 22.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia. Zarząd może podjąć uchwały jeżeli uczestniczy w zebraniu co najmniej 5 osób. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 23.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) wybór Prezydium Zarządu Stowarzyszenia;
b) zatwierdzania planu działalności Stowarzyszenia oraz budżetu Stowarzyszenia;
c) kooptowanie nowych członków Zarządu;
d) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zebrań Stowarzyszenia;
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, zbytu, zamiany, obciążenia nieruchomości.

 

§ 24.

Prezydium Zarządu jest Władzą Wykonawczą Zarządu Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Prezydium należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Stowarzyszenia;
b) gospodarowanie funduszem i majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem lub funduszem specjalnym zgodnie z ich przeznaczeniem;
c) zaciąganie zobowiązań, zatwierdzanie umów i udzielanie pełnomocnictw;
d) reprezentowanie Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań na posiedzeniu Zarządu z wykonywanych prac.

 

§ 25.

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes /Wiceprezesi/ z Sekretarzem, względnie Prezes /Wiceprezesi/ ze Skarbnikiem lub na podstawie upoważnienia Prezesa inni członkowie Zarządu.

 

§ 26.

Sekretarz spisuje protokoły posiedzeń, utrzymuje ewidencję członków, prowadzi korespondencję. Może sprawować swoją funkcję odpłatnie.

 

§ 27.
Skarbnik prowadzi kasę i kontroluje rachunki. Odpowiada za rachunkowość Stowarzyszenia.

 

§ 28.
Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniu Władz Stowarzyszenia.

 

§ 29.

Stosownie do zainteresowań, członkowie Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność wyodrębnioną w ramach zespołów (np. towarzysko-imprezowy, charytatywny, itp.).

 


ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek.

 

§ 30.

Do pokrywanie kosztów Stowarzyszenia służą:

a) wpisowe, składki miesięczne  i nadzwyczajne datki;
b) dochody przypadkowe jak dary, zapisy, dochody z zabaw,
c) dochody z działalności gospodarczej.

 

§ 31.

Stowarzyszenie, jako osoba prawna może posiadać ruchomy i nieruchomy majątek.

 

§ 32.

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 


ROZDZIAŁ VI
Sprawy sporne.

 

§ 33.

Sprawy sporne lub wątpliwe dotyczące Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd.
W razie niezadowolenia którejkolwiek strony z orzeczenia Zarządu
rozstrzyga Sąd Koleżeński, złożony z 5 członków Stowarzyszenia wybranych przez spierające się strony, każda po dwie osoby, ci czterej wybierają piątego jako superarbitra. Sąd Koleżeński winien się ukonstytuować i wydać wyrok w przeciągu 30 dni od daty wniesienia zażalenia do Zarządu.

 

§ 34.

Od wyroku Sądu Koleżeńskiego nie ma apelacji.

 

§ 35.

Spory Stowarzyszenia z osobami trzecimi załatwia sąd zwykły.

 


ROZDZIAŁ VII
Zasady dokonywania zmian w statucie.

 

§ 36.

Zmiany w statucie proponowane przez Zarząd są przedstawione na Walnym Zebraniu i przegłosowane 2/3 członków Stowarzyszenia. Po przegłosowaniu zmian w statucie, poprawki zostają zgłoszone do organu nadzorującego, celem wpisania poprawek do rejestru.

 


ROZDZIAŁ VIII
Rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 37.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu, przedłożony na Walnym Zebraniu i uchwalony 2/3 głosów  członków. Porządek dzienny tego Walnego Zebrania obejmuje tylko sprawę - rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 38.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia pozostały majątek ostatnie Walne Zebranie przeznacza na cel dobroczynny lub przekazuje parafii przy miejscowym Kościele rzymsko - katolickim.

 

§ 39.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Władze, majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz parafii rzymsko - katolickiej w Jaworznie.

 


 Aktualnie w naszym Stowarzyszeniu trwają działania uprawomocnienia nowego Statutu,

uchwalonego na Walnym Zebraniu Członków 29.07.2023r.

21058